Kāi Tahu ki Ōtaki

Weekly waiata practice
Our weekly waiata sessions are going well – lots of whānau attending. The practices are usually on Tuesday evening at 6pm, at Tū Roa Kōhanga, but this can change depending on the kōhanga availability and whānau schedules. Keep an eye on your inbox. Nau mai, hara mai e ngā uri o Tahu. Nāku iti nei, nā Emma.